St. Columba Roman Catholic Cemetery, Pembroke, Renfrew, Ontario, Canada


Tree:  

Cemetery Photos

   Thumb   Description 
1
01617-Laidlaw, Blair gravestone
01617-Laidlaw, Blair gravestone
St. Columba Roman Catholic Cemetery, Pembroke, Ontario